Rajatiedon kirjallisuus ja etenkin internet ovat täynnä kanavoituja viestejä, joiden kerrotaan tulleen ihmistä korkeammin kehittyneiltä olennoilta. Moni henkisen tien kulkija huomaa jossain vaiheessa, että hän pystyy vastaanottamaan tietoa oman mielensä ulkopuolelta. Itse asiassa jokainen ihminen tällä planeetalla kanavoi toisten tuottamia ajatuksia jokapäiväisessä elämässään, vaikka useimmat eivät sitä tiedosta. Nämä ajatukset sekoittuvat omaan ajatteluun ja tuntuvat siten ”yksityisajattelulta”. Yksityinen ajattelua ja yksityisyys ovat kuitenkin vain illuusiota. Universumi on suljetun järjestelmän sijaan avoin järjestelmä, jossa kaikki ovat yhteydessä toisiinsa.

Jokainen ihminen on siis kanava, vaikkakaan ei tietoisesti. Varsinaiseksi kanavoinniksi voidaan kutsua sitä prosessia, jossa aletaan virittää mieltä taajuuksille, jotka ylittävät oman tietoisen mielen toimintataajuuden.

Lukuisten kanavoitujen viestien ongelma on, että niiden sisältämä tieto on hyvin vaihtelevaa ja keskenään ristiriitaista. Jos lukee kymmenen kanavoitua viestiä, saattaa pahimmassa tapauksessa (tai jopa yleensä) kohdata kymmenen keskenään ristiriitaista tietopakettia. Tämä tietenkin asettaa koko kanavoinnin epäilyttävään valoon, ja saa monen rationaalisesti ajattelevan hylkäämään koko kanavoinnin idean.

Jokainen siis pystyy halutessaan kanavoimaan, mutta vääristymättömän tiedon hankkiminen ei enää olekaan niin yksinkertaista. Tietoisen mielen ulkopuolelta voidaan ammentaa tietoa monelta eri tasolta. Maailmankaikkeus jakautuu eri tiheyksiin tai ulottuvuuksiin ja eri ulottuvuudet lukuisiin eri tasoihin. Jos halutaan saada apua henkilökohtaisiin ongelmiin, ovat sisäisillä tasoilla olevat henkioppaat soveltuvia kanavoinnin kohteita. Mutta kun halutaan kanavoida tietoa kaikkein vääristymättömimmistä opetuksista, on saatava kontakti kaikkein korkeimpiin ulottuvuuksiin, mikä ei enää olekaan niin yksinkertaista. Useimmissa kanavoinneissa kontakti tapahtuu joko astraalitasoille tai meidän ulottuvuuttamme (3D) seuraavaksi ylemmälle värähtelytasolle eli neljänteen ulottuvuuteen (4D). Harvinaisempia ovat selkeät viidennen ulottuvuuden kontaktit (5D) ja äärimmäisen harvoja kuudennen (6D). Yleisesti ottaen kanavointi on todella haastava tapa kerätä metafyysistä informaatiota. On syytä pikaisesti tarkastella, mistä tämä johtuu.

Ensinnäkin, kanavointi tarvitsee onnistuakseen, että kanavan on oltava puhdas. Kanavoinnin perusta on tietoisen mielen hiljentäminen. Kanavoinnin aikana ei tule analysoida vastaanotettua materiaalia. Jos egoon sidottua tietoista mieltä ei ole hiljennetty, vääristää tämä automaattisesti vastaanotetun viestin sisältöä. Tätä voi verrata analogiseen radiovastaanottimeen, jossa viritintä ei ole säädetty kohdalleen, vaan yhtä aikaa on päällä kaksi kanavaa, joiden sisältö menee keskenään päällekkäin. Näin vastaanotetussa sanomassa on mukana sekä oman egon että kanavoidun viestin sisältöä.

Toiseksi, kanavoijan motiivi tehdä kanavointeja on oltava pyyteetön. Kanavoijan tärkein ominaisuus on nöyryys. Jos lähtee kanavoimaan vain oman edun, maineen tai kunnian takia, ei pysty virittäytymään korkeammille tasoille, vaan yhteys jää usein sisäisten tasojen, kuten astraalitasojen, kontaktiksi. Astraalitasoilla olevat olennot eivät välttämättä edusta sen korkeampaa kehitystasoa ja tiedontasoa kuin lihallista inkarnaatiota elävät ihmiset. Kuollut materialisti, joka ei eläessään tuonpuoleisiin uskonut, näkee kuoltuaankin elämän rajallisesti, vaikka on olosuhteiden pakosta joutunut perspektiiviä laajentamaan. Astraalitasoilla on runsaasti myös alempia henkiolentoja, jotka eivät koskaan ole inkarnoituneet fyysiseen elämään ja jotka eivät niin ikään pysty ymmärtämään saatikka tarjoamaan korkeinta mahdollista tietoa.

Kolmanneksi, kontaktin saatua on tarkistettava kanavoidun entiteetin eli olion motiivit. Olisi naiivia olettaa, että kaikki kolmannen ulottuvuuden fyysisen tason ulkopuoliset olennot haluaisivat pyyteettömästi auttaa ja välittää vääristymätöntä tietoa. On siis kriittisesti tarkasteltava, onko yhteys saatu itsekkäin motiivein vai pyyteettömin motiivein toimivaan entiteettiin. Tätä voi esimerkiksi testata kysymällä toimiiko kontakti valon ja ehdottoman rakkauden periaatteita noudattaen, ja pyytää häntä poistumaan, jos hän ei toimi Kristustietoisuuden lähettiläänä.

Neljänneksi, on keskityttävä olennaiseen, kun kanavoidaan korkeampia ulottuvuuksia. Korkeammista ulottuvuuksista käsin toimivat entiteetit välittävät vain niin sanottua ikuista tietoa, jolla on yhtä paljon arvoa niin nyt kuin miljoonan vuoden päästä. Osa kanavoinneista alkaa objektiivisina ja positiivisina, mutta kun kanavoija saavuttaa mainetta ja kunniaa, jotka hän liittää omaksi saavutuksekseen kadottaen nöyryytensä, hänen egonsa vähitellen kasvaa. Lopulta ympäristön paine vie kiusaukseen kysellä epäolennaisia tai vain itseä hyödyttäviä asioita. Yleinen kiusaus on pyytää ”konkreettisia” todisteita, kuten ennuspäivämääriä eri tapahtumille. Siten yhteys alkaa pätkiä, ja lopulta katkeaa. Tämä on universaali laki. Alkuperäisen yhteyden takana olleen korkeasti kehittyneen positiivisen olennon korvaa kanavoijan tietämättä negatiivinen olento, joka kylvää oikean tiedon sekaan virheellistä tietoa. Alun perin positiivisella sanomalla värittyneet viestit alkavat täyttyä tuhon ja maailmanlopun skenaarioista tai vääristä ennuspäivämääristä, joilla kanavoijaa halutaan nöyryyttää, kun profetiat eivät lupausten mukaisesti toteudukaan.

Viidenneksi, kanavoija pystyy virittäytymään vain niin korkealle tasolle kuin hänen oma henkinen kehityksensä sallii. Kaltainen vetää puoleensa kaltaistaan. Mitä suurempi ymmärrys ja kehitystaso, sitä korkeammista ulottuvuuksista voidaan tietoa ammentaa. Kaikkein korkeimmat ulottuvuudet ovat erittäin hienojakoisia valon ja rakkauden ulottuvuuksia. Kanavoijan pitää omassa elämässään elää valon ja rakkauden periaatteita noudattaen, mikäli haluaa kontaktin tällaiselle tasolle.

Viimeisen sadan vuoden aikana suorituista kanavoinneista voidaan erottaa kourallinen lähteitä, joiden välittämä tieto on puhdasta ja luotettavaa. Tietoisessa tilassa suoritetun kanavoinnin suurin ongelma on se, että ego kuuntelee suusta tulevia sanoja innostuen niistä. Se alkaa analysoida materiaalia ja heijastaa siihen omia uskomuksiaan, fantasioitaan, toiveitaan ja pelkojaan. Lopputuotteena syntyy ”kosminen viesti”, joka koostuu suurimmaksi osaksi omasta mielikuvituksesta. Tämä on synnyttänyt joukon New age -myyttejä, jotka kerran liikkeelle laitettuaan ovat alkaneet elää omaa elämäänsä. Kierrettä ei voi enää pysäyttää. Ihmiset olettavat jonkin asian todeksi, koska siitä puhutaan niin monessa lähteessä, minkä jälkeen sama asia alkaa tulla esiin heidän omissa kanavoinneissaan heidän oletustensa mukaisesti.

Kanavoinnin luotettavuutta ei voi arvioida sillä, kuinka tunnettu ja suosittu kanavoija on ja kuinka monessa maassa hän käy pitämässä kurssejaan. Usein suurimpaan ääneen huutavat ne, joilla on vähiten sanottavaa. Viisaus puhuu hiljaa kuiskaten. Useiden menestyskirjailijoiden suosio perustuu osittain oman tietoisuuden ulkopuolelta kanavoituun materiaaliin, joka on kirjoitettu sujuvaksi tekstiksi väritettynä oman mielikuvituksen fantasioilla. Tällaisessa informaatiossa on kuitenkin hyvin vähän mukana totuutta ja henkisen kehityksen kannalta olennaista tietoa. Jo 80-luvulla, ja lopullisesti 90-luvulla internetin myötä, kanavoinnin taso alkoi laskea räjähdysmäisesti, kun jokainen pystyi laittamaan viestinsä muiden nähtäville.  Jatkuvasta toistostaan johtuen New age -myytit saivat lisää vahvistusta, jolloin todellista tietoa kanavoinut alkoi vaikuttaa vääristyneen informaation levittäjältä.

Kanavoinnin herkkyydestä johtuen on suurin osa nykyisin liikkeellä olevasta kanavoidusta materiaalista ainakin osittain vääristynyttä. Lisäksi suuri osa kanavoinneista sisältää ympäripyöreitä julistuksia ja itsestäänselvyyksiä, joista on hyvin vähän hyötyä itsetuntemukselle, tiedon syventämiselle ja henkiselle kehitykselle. Tällaisen ristiriitaisuuden äärellä moni kriittinen totuudenetsijä hämmentyy ja tuomitsee koko kanavoinnin hölynpölynä. Tämä on harmillista, sillä huolellisesti suoritettuna kanavointi voi olla erinomainen tietolähde.

Mainokset

Tässä blogissa esitellään Yhden laki (Law of One) -kirjasarjan sisältöä, joka tunnetaan myös Ra-materiaalina

Yhteydenotto:

Tomi

tomi.varjola[ät]gmail.com

Tilastot

  • 710 621 hits
Mainokset