Lisäyksiä kirjaan – osa 1/3

Viime aikoina olen käynyt tarkasti läpi e-kirjaa. Tämän muokkaamisprosessin seurauksena tekstiä on paikoin selkeytetty sekä jäsennetty uudelleen. Tekstin läpikäyminen uudelleen tuotti myös yli kymmenen lisäsivua täydentävää tekstiä. Kirjan ensimmäinen versio 1.0 oli 171 A4-sivua, ja muokkauksen jälkeisen version 2.0 sivumäärä on 186.

Kirjan nimi vaihtui sisältöä paremmin kuvaavaksi, ja se on nyt Yhden laki ja tietoisuuden evoluutio. Niitä varten, jotka kirjan ensimmäisen version ovat lukeneet, nostan tähän kolmiosaiseen blogipostaukseen ne lisätyt tekstikohdat, jotka muodostavat useamman lauseen laajemman asiakokonaisuuden. Jos kirja on lukematta, kannattaa siirtyä suoraan päivitetyn version lukemiseen, sillä muutoin nämä kohdat saattavat vaikuttaa vain irrallisilta heitoilta, jotka eivät muodosta kokonaisuutta.

Luku 2: Lisätty seuraava teksti kohtaan ”DNA muuttuu”:

Wilcockin ohella lukuisat muut valtavirran tieteen haastavista tutkijoista ovat korostaneet sen merkitystä (Ra-materiaalissa esitettyä), että koko aurinkokunta pyörii galaksin keskustan ympäri samaan tapaan kuin viisari kiertää kellotaulussa kehää. Nassim Haramein on yksi niistä fyysikoista, joka on rinnastanut tämän seikan oivaltamisen merkityksen sen ymmärtämiseen, että Aurinko ei kierrä Maata eikä Maa ole aurinkokunnan paikallaan oleva keskipiste: kaikki aurinkokunnan planeetat seuraavat spiraalimaisesti kieppuen ympäri Aurinkoa, joka kiertää galaksin keskustaa liikkuen eri energiavyöhykkeeltä toiselle. Aurinko yhdessä galaksin keskustan kanssa muuttaa tämän planeetan asukkaiden DNA:n ja tietoisuuden tason.

Aurinko kiertää galaksin keskustaa ja planeetat seuraavat sen mukana.

Luku 2: Lisätty seuraava teksti kohtaan ”Aurinko laukaisee muutoksen”:

Galaktista luojaa Ra kutsuu Logokseksi. Jokaisesta Logoksesta yksilöityy paikallisia luojia, ali-Logoksia, joiden fyysiset manifestaatiot näkyvät yötaivaalla miljoonina tähtinä. Jokainen ali-Logos jatkaa luomista haluamallaan tavalla. Ne luovat ympärilleen planeetat ja säätelevät, millaisena evoluutio lähtee niiden piirissä etenemään.

Meidän planeetamme luoneen ali-Logoksen fyysinen manifestaatio on tietenkin Aurinko. Aurinko sijaitsee noin 149 miljoonan kilometrin päässä Maasta ja sen massa on arviolta 333 400 kertaa Maan massa. Sen massa koostaa 99,86 % koko aurinkokunnan tunnetusta massasta. Kyseessä on siis jättiläinen verrattuna kaikkiin muihin aurinkokuntamme kappaleisiin, vaikka galaktisessa mittakaavassa Aurinko lukeutuu kääpiötähtiin.

Aurinko ja planeetat kokovertailussa.

Ali-Logoksemme on määritellyt, miten tietoisuuden evoluutio etenee aurinkokunnassamme ja millaiselle perustalle kokemukset luodaan. Se on luonut aurinkokuntamme jokaisen planeetan ja laittanut elämänpelin käyntiin laatien myös paikalliset luonnonlait, joiden puitteissa peli toimii. Niin kutsuttu arkkityyppinen mieli on ali-Logoksen kosmiseen mieleen tekemä persoonallinen jalostuma, joka vaikuttaa jokaisessa tämän planeetan ihmisessä. Arkkityyppisen mielen toiminnan ymmärtäminen on evoluution prosessien ymmärtämistä. Arkkityyppinen mieli on osa sitä mieltä, joka informoi kaikkea kokemusta.

Ihmisessä vaikuttava mieli on kuin puu, jonka syvin osa on kosminen tai kaikkiallinen mieli. Sen jälkeen tulevat arkkityyppinen mieli, planetaarinen mieli ja persoonallinen mieli. Useimmat ihmiset ovat tietoisia vain materiaalimaailman asioiden parissa puuhastelevasta mielen osastaan syvempien osien jäädessä alitajunnan kätköön. Ali-Logoksen luomaan arkkityyppiseen mieleen kuuluu 22 eri arkkityyppiä, jotka luovat pohjan tietoisuuden evoluutiolle tämän aurinkokunnan piirissä. Esimerkiksi galaksin keskustan läheisyydessä olevien ali-Logosten arkkityyppinen mieli koostuu vain yhdeksästä arkkityypistä, joten evoluutio etenee siellä yksinkertaisempaa kuviota noudattaen, vaikka ulottuvuudet jakautuvatkin samoin kaikkialla universumissa.

Meidän nykysivilisaatioomme on muinaisesta Auringon palvonnasta jäänyt muisto kalenteriimme. Sunnuntai, eli englanniksi Sunday (Sun-day, Auringon päivä), on alun perin ollut Auringolle pyhitetty päivä.

Aurinko säteilee valkoista valoa, vaikka tällä hetkellä sen värispektristä havaitsemme kaikkein intensiivisimmin keltaisen ja vihreän taajuuden. Tästä syystä Aurinkoa kutsutaan tähtitieteessä keltaiseksi kääpiöksi. 3D-entiteetti ei pysty näkemään Aurinkoa sellaisena kuin se todellisuudessa on. Sen todellinen luonne paljastuu vasta neljännessä ulottuvuudessa. Aurinko on yhtä vähän pelkkä sattumanvaraisesti syntynsä saanut kaasumaisten ainesten fuusioreaktori kuin ihminen on pelkkä karvaton apina. Vety, helium ja muu kemiallinen koostumus ovat ali-Logoksen fyysisen manifestaation ulkokehä, aurinkokeho, joka on näkyvä kolmannen ulottuvuuden olennoille metafyysisen olemuksen jäädessä havaitsematta. Lukuiset muinaiset sivilisaatiot, kuten egyptiläiset, osittain ymmärsivät Auringon roolin luojajumalana, vaikka tosin tämä ymmärrys oli vääristynyt ja monien myyttien värittämä. Väärinymmärryksen vuoksi egyptiläiset tekivät Auringosta palvotun ja tärkeimmän jumalansa, vaikka Aurinko on vain Yhden Äärettömän Luojan yksi yksilöitynyt osa, kuten on ihminenkin.

Ali-Logokset ovat dualismin ja polariteetin ulkopuolella. Vaikka ali-Logosten fyysiset ulkokehät kokevat evoluution, eivät itse ali-Logokset kuitenkaan osallistu tietoisuuden evoluutioon ja oppimiseen, vaan ne ovat tietoisia luojajumalia jokaisella tasolla yhdestä seitsemään. Aurinko paistaa metafyysisellä tasolla, eli aika/tilassa, kaikissa ulottuvuuksissa. Fyysisellä tasolla, eli tila/ajassa, Aurinko käy läpi evoluution, jossa sen kehät aktivoituvat tietyssä syklissä. Tällä hetkellä kolmas kehä on hiipumassa ja neljäs on aktivoitumassa. Uusi 4D-valo, jota Aurinko säteilee, on tiheämpää, intensiivisempää ja pitää sisällään enemmän informaatiota. Viime vuosina tiedeuutisia seuraamalla on voinut nähdä yhä dramaattisempia ja ennennäkemättömiä havaintoja koskien Aurinkoa ja tahti vain kiihtyy, kun muutosprosessi etenee.

Luku2: Lisätty seuraava teksti kohtaan ”Todellisuuksien jakautuminen”

Maa-planeetalla elävien 3D-entiteettien erkaantuminen kolmeksi ryhmäksi – kertaajiin sekä negatiiviseen ja positiiviseen 4D:hen eteneviin – on yksi selkeistä Ra’n sadonkorjuuta koskevista opetuksista. Sadonkorjuu tarkoittaa siis myös todellisuuksien jakaantumista. Sen sijaan Ra-materiaalista ei pysty päättelemään yksityiskohtia myöten yksiselitteistä mallia siitä, miten tuo todellisuuksien jakaantuminen tapahtuu. Miten negatiivisesti polarisoituneet jättävät planeetan tai miksi he sen jättävät? Entä miten kertaajat poistuvat planeetalta?

Wilcock on omien tutkimustensa perusteella esittänyt skenaarion, joka antaa yhden mahdollisen selityksen koskien todellisuuksien jakaantumista. Tämä malli päivittyy tutkimustiedon karttuessa, mutta pääpiirteissään 3D-syklin sulkeutumisen yhteydessä on mahdollista tapahtua niin kutsuttu tähtiportti-efekti.

Mikä on tähtiportti? Yksinkertaisimmin määriteltynä se on aukko tai portti, jonka kautta fyysisen tila/ajan kautta kuljetaan metafyysiseen aika/tilaan ja päinvastoin. Esimerkiksi joka kerta kun kuolemme, kuljemme (tähti)portin kautta siirtyessämme fyysiseltä tasolta metafyysiselle. Planeettamme on täynnä luonnollisia tähtiportteja planetaarisissa energiapisteissä, ley-linjoissa ja niin edelleen. Tähtiportteja voidaan luoda myös keinotekoisesti, ja käyttää niitä pitkien matkojen kulkemiseen yhdessä hetkessä. Ihminen on universumi pienoiskoossa, ja hänen sisällään on tähtiportti kolmannessa silmässä, otsachakrassa.

   Luku 2: Lisätty alaviite kohtaan ”Todellisuuksien jakautuminen”

On syntynyt paljon fyysiseen suojautumiseen ja turva-alueiden etsintään kehottavia liikkeitä. Tällainen kohdistaa huomion väärään suuntaan, sillä kyse on henkisestä muutoksesta, johon ei voi valmistautua muutoin kuin etsimällä omaa todellista itseä, omasta sisimmästä. Toisinaan kaikki planeetallamme ja aurinkokunnassamme havaitut muutokset on laitettu jonkin ulkopuolisen objektin aiheuttamiksi, kuten ulkoplaneetta Nibirun. Nasa havaitsi Nibirun lähestymisen jo 1980-luvun alkupuolella, mutta salasi havainnon. Minkään ulkopuolisen objektin lähestyminen aurinkokuntaamme ei voi kuitenkaan aiheuttaa kaikkia nyt havaittavia muutoksia, jotka liittyvät tietoisuuden tason nousuun.

Nibirun oletettu kiertorata.

Luku 4: Lisätty seuraava teksti kohtaan ”Viides ulottuvuus”

Rakkautta ei pysty saavuttamaan tavoittelemalla rakkautta, eikä viisautta voi saavuttaa tavoittelemalla viisautta. Sekä rakkaus että viisaus kumpuavat ykseydestä. Siksi jo meidän ulottuvuudessamme halu kokea ykseys, tulla Yhdeksi, on kaikkein oleellisin tavoite ja seuraavissa ulottuvuuksissa ykseydestä, Yhden laista, ymmärretään yhä enemmän. Ykseys on avain universumin todelliseen olemukseen. Täsmällisemmin ilmaistuna ykseyttä ei sinällään voi tavoitella, koska se jo on, joten luopumalla erillisyyden illuusion tuottavista seikoista, voidaan sulautua yhä tiiviimmin siihen, mikä on todellisuutta. Erillisyyden polku on negatiivinen polku, joka johtaa yhä kauemmas omasta todellisesta luonteesta, kun ykseyden polku vie aina vain lähemmäs itsen sisintä.

Luku 5: Lisätty seuraava teksti kohtaan ”Ulottuvuus vs. tihentymät”

Jako tila/aikaan ja aika/tilaan pätee vain kolmessa ensimmäisessä tihentymässä. Kun nostamme taajuutta 4D:hen, on sekä ajalla että tilalla kolme ulottuvuutta. Universumin todellinen luonne siis on, että sekä aika että tila ovat moniulotteisia. Vain tihentymät 1 – 3 ovat tarkoituksellisesti rajoituksellisia. Kaikki tihentymät ovat ”päällekkäin” ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa, joten tämäkin rajoite on vain illuusio. Viimeistään 4D:ssä fysiikan ymmärretään tutkivan samaa todellisuutta kuin metafysiikan.

Luku 5: Lisätty seuraava teksti kohtaan ”Eetteri ja geometria”

Eetteri, prana, kosminen hengitys, ki, valo ja rakkaus ovat eri nimiä ja näkökulmia kaiken koostavalle elämänenergialle, joka on älyllistä, joten siksi Ra kutsuu sitä älylliseksi energiaksi. Rakkaus on Luojan yksi alkuperäinen ajatus. Se on energiaa, joka on pelkkää potentiaalia ja joka odottaa vapaan tahdon kautta tapahtuvaa suuntausta aktivoituakseen tuottamaan äärettömiä mahdollisuuksia. Henkisessä kehityksessä on pohjimmiltaan kyse oman värähtelyn asteittaisesta nostamisesta vastaamaan Luojan yhden alkuperäisen ajatuksen korkeavärähdyksellistä puhtautta. Siten Yhden Äärettömän Luojan ja tästä Luojasta yksilöityneen osan värähtelyt alkavat asteittain muistuttaa toisiaan, ja lopulta niillä ei enää ole mitään eroa: yksilöityneen osan rakkaus on yhtä puhdasta kuin Luojan eli yksilö on sulautunut takaisin Yhdeksi.

Luku 6: Lisätty seuraava teksti kohtaan ”Alkuperäinen Atlantis ja Amelius”

Cayce eritteli henkisen ja fyysisen evoluution kautta kehittyneet ihmiset. Henkisen evoluution kautta ihmiseksi tulleet ovat todennäköisimmin niitä, jotka tulivat tälle planeetalle jo satojatuhansia vuosia sitten, eikä heidän tarkoituksensa ollut tempautua mukaan jälleensyntymisen kierteeseen. Fyysisen evoluution ihmiset tulivat (tai heidät tuotiin eri puolilta galaksia) noin 75 000 vuotta sitten planeetallamme. Ihmisrotu vakiintui nykyiseen muotoonsa vasta noin 12 500 vuotta sitten. Tähän asti planeetalla oli kehittynyt yhtä aikaa hyvin erilaisia ihmisrotuja. Nykyisin kaikki rodut muistuttavat hyvin paljon toisiaan eroten vain hyvin pintapuolisesti toisistaan, kuten ihonväriltään.

Luku 9: Lisätty väliotsikko ”Äkillinen vs. asteittainen ylösnousemus” ja seuraava teksti

Aikalinjojen ja todellisuuksien erkaantuminen toisistaan tuottaa lukemattomia eri 4D:hen siirtymisen mahdollisuuksia. Näistä eri ylösnousemusskenaarioista voidaan erottaa kaksi päämallia, joista toisessa vuoden 2012 talvipäivänseisaus tuo niin suuren muutoksen, että kolmannen ulottuvuuden elämä loppuu kokonaan sadonkorjuun tapahduttua, ja 4D-sykli alkaa. Tätä voidaan kutsua äkillisen muutoksen malliksi tai joukkosadonkorjuuksi. Toisessa mallissa kolmannen ulottuvuuden elämä jatkuu vielä vuonna 2013, mutta energiajärjestelmä on vaihtunut neljänneksi ulottuvuudeksi. Kolmannen ulottuvuuden energiat haihtuvat vähitellen pois, ja lopulta planeetalla on vain 4D-elämää. Tätä voidaan kutsua asteittaisen muutoksen malliksi tai yksilöllisen aikataulun mukaan eteneväksi ylösnousemukseksi.

Asteittaisen muutoksen mallissa siirtymä 4D-kehoihin tapahtuu luonnollisen lisääntymisen keinoin pidemmän ajanjakson kuluessa. Ensin synnytään kaksoisaktivoituneisiin kehoihin, jotka ovat sopivia sekä keltaisen että vihreän taajuuden värähtelyihin. Tätä on tapahtunut jo 30-luvulta lähtien, jolloin ensimmäiset indigolapset saapuivat. Heidän kehonsa on puoliksi 4D-yhteensopiva. Lopulta fyysinen keho muuttuu DNA:n päivittymisen kautta kokonaan vihreän taajuuden 4D-kehoksi. Aikaa siihen, että kaikki 4D:hen värähtelytaajuudeltaan yhteensopivat ovat kehonsa päivittäneet, kuluu vuosisatoja. Sadonkorjuu ei tapahdu massamuotoisena, äkillisenä tapahtumana, vaan jokainen sadonkorjaa itsensä luonnollisen kuoleman kautta inkarnaationsa lopussa.

Ra-materiaalista on mahdollista tehdä erilaisia tulkintoja ylösnousemukseen liittyvän siirtymäajan suhteen. Wilcock on ollut äkillisemmän siirtymän kannattaja, mutta esimerkiksi Ra-kontaktin instrumenttina toiminut Rueckert uskoo asteittaisen ja hitaamman muutoksen skenaarioon. Asteittaisessakin siirtymämallissa joulukuu 2012 tuo täydellisen energeettisen muutoksen ankkuroiden 4D-energiajärjestelmän kokonaan vallitsevaksi ollen siten 3D-syklin huipentuma ja loppu, joten valinta polkujen välillä on tehtävä sitä ennen. 3D-elämä kokonaan 4D-energioissa tuottaa äärimmäisen mielenkiintoisen siirtymäajan. Mikään ei ole ennallaan.

Siirry osaan kaksi


About these ads

Tässä blogissa tarkastellaan Maan muuttumista 3D-planeetasta 4D-planeetaksi. Näkökulma on ykseys. Materiaali ja termistö pohjautuvat suuressa määrin Law of One -kirjasarjaan ja David Wilcockin tutkimuksiin yhdistyen kirjoittajan sekä monien muiden kokemuksiin tällä matkalla kohti Yhdeksi sulautumista.
Ulottuvuudet / tihentymät:

1D: Tietoisuus (punainen)
2D: Kasvu (oranssi)
3D: Valinta (keltainen)
4D: Rakkaus (vihreä)
5D: Viisaus (sininen)
6D: Ykseys (indigo)
7D: Ikuisuus (violetti)

Ra on 6D-entiteetti.

Palaute:
tomi.varjola(at)gmail.com

Päivitykset sähköpostiin

Jos haluat saada viestin sähköpostiisi, kun blogia päivitetään, liiity sähköpostilistalle klikkaamalla alla olevaa linkkiä. Muista aktivoida liittymisesi vastaamalla e-mailiisi saapuvaan vahvistusviestiin.

Subscribe to Yhden laki & tähtiportti 2012 by Email

HUOM! On osoittautunut, että kaikille ei jostain syystä tule vahvistusviestiä. Tällöin ei auta kuin liittyä listalle uudelleen niin monta kertaa, että viesti tulee.


Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.

Liity 116 muun seuraajan joukkoon